Průvodce systémem pro pěstounyZákladní informaceCo je náhradní rodinná péče

Co je náhradní rodinná péče (NRP)?

3.5.2015 14:55

Formy náhradní rodinné péče: pěstounská péče (PP), adopce/osvojení (A), pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)

Pěstounská péče - PP

 • forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu
 • z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení
 • pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá vyživovací povinnost k dítěti
 • PP vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o zrušení PP- může tak učinit pouze v případě, že je to v souladu se zájmy dítěte, PP zruší i v případě, že o to požádá pěstoun
 • PP zaniká dosažením zletilosti dítěte
 • v případě svěření dítěte do pěstounské péče je pěstoun povinen podporovat styk dítěte s jeho původní rodinou a osobami dítěti blízkými.

Adopce/osvojení - A

 • osvojením se rozumí přijetí cizího dítěte za vlastní
 • osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi (práva a povinnosti) mezi dítětem a příbuznými vzniká vztah příbuzenský
 • osvojit dítě si mohou manželé nebo jeden z manželů; výjimečně může osvojit i jiná osoba, v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči
 • vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou osvojením zanikají mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl - zpravidla ne menší než 16 let
 • o osvojení rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit

Pěstounská péče na přechodnou dobu - PPPD

 • státem podporovaná rodinná forma péče, která by měla být nezletilým dětem (VĚK 0-18) poskytována po nezbytně nutnou dobu v domácnostech pěstounů
 • trvá 1 rok, pokud ji z vážných důvodů soud neprodlouží
 • je tu pro děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině a hledá se pro ně vhodné řešení situace - návrat do biologické rodiny, adopce, dlouhodobá pěstounská péče apod.
 • o svěření dítěte do této formy náhradní rodinné péče rozhoduje výhradně soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soud je povinen každé 3 měsíce přezkoumat, zda trvají důvody pro pobyt dítěte u pěstounů na přechodnou dobu