Průvodce systémem pro pěstounyPěstounská péče na přechodnou dobuKritéria výběru pěstounů

Kritéria výběru pěstounů na přechodnou dobu

3.4.2019 16:27

Na osoby poskytující pěstounskou péči na dobu určitou má být pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti. Očekává se, že pěstouni na přechodnou dobu dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců. Jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Tito pěstouni budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou proto potřebují dobré komunikační schopnosti; rovněž se budou podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

Děti, které přicházejí do přechodné pěstounské péče, zažily často v životě již mnohá traumata a ztráty. PPPD by jim měla nabídnout co nejstabilnější a nejklidnější prostředí. Proto je třeba u žadatelů o PPPD posoudit určitá kritéria. Kritéria výběru pěstounů Krajský úřad Královéhradeckého kraje koncipoval v souladu s metodikou MPSV a zástupců odborníků z oblasti psychologie a psychoterapeutů v Královéhradeckém kraji.

Rodinná situace

Rodinná situace

 • stabilní a klidné rodinné prostředí
 • stabilní partnerský vztah - zpravidla min. 5 let společného soužití bez aktuálních konfliktů
 • naplňování potřeb dětí v rodině nesmí být případným přijímáním dětí na PPPD ohroženo (děti žijící v rodině by neměly mít závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata)
 • nejvhodnější se jeví rodiny s odrostlými dětmi (nad 15 let); děti v rodině mají být schopny pochopit a přijmout smysl PPPD, zpravidla jsou toho schopny nejdříve okolo 12 let věku
 • rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti, které přijme na přechodnou dobu; u rodin s 3 a více dětmi do 15ti let se dá předpokládat, že kapacita rodiny je vyčerpána
 • od příchodu posledního dítěte do rodiny formou osvojení či klasické pěstounské péče uplynula dostatečná doba (zpravidla minimálně 2-3 roky) a všechny děti v rodině mají vytvořený bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům (pěstounům) -toto je vždy nutné posoudit individuálně vzhledem k potřebám dětí, pro mnohé děti vyrůstající v NRP, může být realizace PPPD nadměrně zatěžující
 • s ohledem na širší věkové kategorie přijímaných dětí do PPPD se jeví jako nejvhodnější žadatelé středního věku s dobrou psychickou odolností, se schopností vřelého emočního přijetí, výchovnými zkušenostmi, s přiměřenou intelektovou kapacitou, s dobrým zdravotním stavem, úplné rodiny se zastoupením mužského i ženského vzoru
 • jako rizikové se jeví osoby, které nemají v době podání žádosti navázaný pevný vztah, případně vztah mají, ale nežijí s partnerem ve společné domácnosti min. 5 let
 • předpokládá se, že rodiny s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, autismus, závažné výchovné problémy, nepříznivý zdravotní stav apod.) již nemají kapacitu pečovat o další dítě v PPPD
 • u osob, které chtějí vykonávat PPPD se považuje za důležité vlastnit řidičské oprávnění, resp. by měli být aktivními řidiči

Životní zabezpečení a bydlení

Zabezpečení

 • charakter bydlení, kvalita, vybavenost a stabilita – bytové podmínky umožňují vytvoření dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují mu přiměřené soukromí
 • jeden z pěstounů na přechodnou dobu by měl být připraven nejpozději při přijímání prvního dítěte opustit svoje zaměstnání, měl by se dítěti věnovat na celý úvazek, což je nutné vzhledem k umísťování i velmi malých dětí a dětí hluboce traumatizovaných
 • socioekonomická úroveň rodiny je stabilní, výchozí aktuální situace žadatele/žadatelů o PPPD je bez vážných problémů (bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit
 • prostředí v domácnosti žadatele musí být pro přijetí dítěte bezpečné (v domácnosti se nedoporučuje přítomnost psů bojových plemen, psů bez výcviku apod.)

 

 

Zdravotní stav

zdravi

 

 • zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového musí být v takovém stavu, aby nebránil v péči o přijaté dítě a žadatel mohl zajistit dítěti bezpečné, výchovné a emocionálně podpůrné prostředí
 • v anamnéze vyloučeny závislosti (drogy, alkohol apod.)

 

 

 

Osobnostní charakteristiky

Osobnostní charakteristiky

 

 • péče o děti na přechodnou dobu vyžaduje dostatečnou osobnostní zralost a životní zkušenosti a zároveň může být vyčerpávající a náročná, proto je třeba zohledňovat i věk (zpravidla by se měl pohybovat v rozmezí 30-60 let)
 • vlastní rodičovská zkušenost, dostatečné výchovné kompetence a rozvinutá schopnost emočního přijetí a pochopení dětí v NRP
 • vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové skupině či sektě
 • od pěstounů na přechodnou dobu se očekává spolupráce s dalšími odborníky a také výrazný vlastní podíl na sociálně-právní ochraně dětí, proto je třeba, aby tito pěstouni měli dostatečné intelektové schopnosti
 • připravenost pěstounů se dále vzdělávat a spolupracovat s odborníky
 • být připraveni přijímat děti jiného etnika a být přístupni kontaktu a spolupráci s biologickou rodinou
 • zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků, mít zpracovaná traumata z minulosti

Právo

Kritéria výběru pěstounů na přechodnou dobu

 • trestní bezúhonnost jako u žadatelů na jiné formy NRP dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, § 27 odst. 3 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 Věk svěřovaných dětí do PPPD

věk dítěte

 

 • výkon PPPD se směřuje na děti ve věku 0-18 let, v rámci odborného posouzení se pak specifikuje věková kategorie dle potřeb KÚ a možností pěstounů
 • žadatelé musí být připraveni přijímat děti v širší věkové kategorii, vždy s ohledem na věk dětí vyrůstajících v rodině (u rodin s odrostlými dětmi se počítá s tím, že rodiny budou pečovat i o děti dospívající)
 • nelze žádost směřovat pouze na malé děti, miminka či velmi úzkou věkovou skupinu dětí
 • pro věkovou kategorii 0-6 let je v evidenci Krajského úřadu KHK dostatečný počet pěstounů, tato věková kategorie je naplněna