Průvodce systémem pro pěstounyPěstounská péče na přechodnou dobuPodání žádosti

Podání žádosti

3.5.2015 16:35

Podání žádosti

Pokud se manželé nebo jednotlivec rozhodnou být náhradními rodiči, měli by kontaktovat obecní úřad obce s rozšířenou působností  dle místa svého trvalého bydliště. Sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, která má náhradní rodinnou péči na starosti, je seznámí s dalším úředním postupem a předá k vyplnění Žádost o zařazení do evidence k níž žadatelé přiloží dále:

  • doklad o státním občanství / o povolení k trvalému pobytu na území České republiky / o povolení k trvalému pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů,
  • zprávu o zdravotním stavu, popř. k této zprávě přiloží potvrzení speciálního odborného zdravotního zařízení, jestliže se žadatel/partner žadatele na takovém pracovišti podrobuje léčení,
  • údaje o ekonomických a sociálních poměrech, které tvoří především údaje o výdělkových a majetkových poměrech žadatelů, jež se zpravidla prokazují potvrzením zaměstnavatele o výši příjmů, opisem daňového přiznání žadatele, případně jinými potvrzeními o příjmech a majetku.

Pokud jsou žadatelé manželi, musí předložit dále oddací list. Rozhodnutí soudu o rozvodu manželství je nutné doložit v případě, kdy je jeden z žadatelů rozveden. Žadatelé, kteří jsou náhradními rodiči (tj. žádají o zprostředkování náhradní rodinné péče opakovaně), musí doložit rovněž rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a zprávy doprovázející organizace o výkonu náhradní rodinné péče.

Sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností realizuje v domácnosti žadatelů sociální šetření, doplní spisovou dokumentaci o opis z evidence Rejstříku trestů. V případě, že je opisem zjištěn záznam v RT žadatele nebo jeho partnera, je nezbytné doložit rozsudek soudu v této věci. Pokud žadatel/partner žadatele tento dokument již nemá k dispozici, dostaví se na podatelnu příslušného soudu, který rozsudek vydal a zde si vyžádá vydání jeho kopie. Pořizování kopií soudem podléhá poplatkové povinnosti, výše poplatku se řídí příslušnými ustanoveními Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Postačí vyhotovit kopie rozsudků (tj. 20 Kč strana).

Nebudou-li shledány závažné nedostatky, obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně postoupí kopii spisové dokumentace Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Před přípravou

Každé žádosti je dle příslušnosti k vykonávané agendě přidělen klíčový sociální pracovník (viz níže), který koordinuje a monitoruje proces zařazování žadatelů, provádí individuální rozhovory s žadateli, poskytuje poradenství, projednává žádost v týmu pracovníků náhradní rodinné péče, realizuje sociální šetření aj.

Klíčový sociální pracovník kontaktuje žadatele o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu / pěstouny a dle vzájemné domluvy stanoví termín konzultace v jejich domácnosti, při které budou probrány vzájemné představy o výkonu náhradní rodinné péče, dále podmínky, které jsou na žadatele o zařazení do evidence kladeny, průběh procesu zařazování do evidence aj.

Poté zpravidla následuje tzv. předběžné posouzení žádosti, na němž se podílí pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (tj. 5 sociálních pracovníků, 2 psychologové pro náhradní rodinnou péči, vedoucí odd. sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Výstupem může být zařazení žadatele/ů do přípravy náhradních rodičů na převzetí dítěte. V opačném případě, tj. pokud je zřejmé, že žadatel/é nejsou vhodní pro zařazení do evidence a absolvování přípravy náhradních rodičů je nadbytečné, následuje tzv. odborné posouzení.

Spisová dokumentace je následně doplněna o zprávu posudkového lékaře pro posouzení zdravotního stavu žadatelů, žadatelé jsou pozváni k psychologickému vyšetření formou písemných testů.

Přípravy náhradních rodičů

Přípravy náhradních rodičů probíhají skupinovou formou s individuálními prvky (tj. konzultace v rodinách). Jednoho běhu příprav se účastní nejvýše 5 – 8 párů. Přípravy jsou realizovány v závislosti na počtu žádostí, tj. v okamžiku naplnění jejich kapacit.

V roce 2011 se uskutečnilo 5 příprav, v roce 2012 – 7 příprav, v roce 2013 – 11 příprav, v roce 2014 – 7 příprav. Čekací doba na přípravu, od prvního kontaktu s pracovníky kraje, odpovídá cca 4 měsícům. Celý proces přípravy od postoupení žádosti obcí do rozhodnutí trvá minimálně půl roku.

Žadatelé o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny a osvojiteli absolvují přípravu v rozsahu 48 hodin, žadatelé o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin.

Účast na přípravě náhradních rodičů není zpoplatněna.

Příprava k převzetí dítěte do rodiny je povinná nejen pro žadatele/žadatelky, jejich manžele/manželky, ale i partnery.

Upozorňujeme žadatele i jejich partnery, že je nezbytné účastnit se všech setkání, která se v rámci přípravy uskuteční.

Psychologické vyšetření

V průběhu přípravy náhradních rodičů jsou žadatelé kontaktováni psychologem pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontakty viz níže), s nimž jsou po vzájemné dohodě stanoveny termíny psychologických konzultací. Psychologické vyšetření bývá zpravidla realizováno formou písemných psychologických testů a individuálních konzultací s psychologem náhradní rodinné péče (dle potřeb může proběhnout více než 1 setkání). Poté psycholog pro náhradní rodinnou péči vypracují zprávu z psychologického posouzení.

Harmonogram jednotlivých psychologických konzultací je podřízen časovým možnostem žadatelů, ale i časovým možnostem a uvážení psychologů náhradní rodinné péče.

Psychologické vyšetření žadatelů je zaměřeno na vyjádření dětí žadatelů k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče (v případě, že žadatelé mají nezletilé děti žijící s nimi ve společné domácnosti), posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatelů přijmout dítě do rodiny, posouzení schopnosti žadatelů pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí, dále se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatelů.

Kontakt na psychology oddělení

Odborné posouzení

Zprostředkování náhradní rodinné péče představuje velmi náročný a odborný postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které toto zprostředkování zajišťují. Taková činnost není možná bez účasti celé řady odborníků, kteří na základě získaných podkladů mohou kvalifikovaně posoudit žadatele a vytvořit tak jeden z nejvýznamnějších podkladů pro zprostředkování náhradní rodinné péče.

Odbornému posouzení jsou přítomni pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, o výsledku jednání jsou žadatelé zpravidla telefonicky ještě týž den informováni.

V případě, kdy nebudou známy všechny rozhodné skutečnosti pro vydání rozhodnutí (např. dojde v průběhu přípravy ke změně bytových podmínek žadatelů), provedou sociální pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doplňující šetření.

Rozhodnutí o zařazení do evidence může být žadatelům doručeno dvojím způsobem. Lze jej zaslat poštou, právní moci nabývá 15 dní od data doručení písemného vyhotovení, žadatelé se poté musí dostavit na krajský úřad, kde jim bude vyznačena doložka právní moci. Rozhodnutí je možné převzít rovněž osobně na krajském úřadě, právní moci nabývá následujícího dne.

Pěstouni na přechodnou dobu musí rozhodnutí zanést na příslušnou pobočku Úřadu práce a požádat o vyplácení odměny pěstouna, pověřená pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je bezodkladně zaeviduje do Seznamu pěstounů na přechodnou dobu v ČR.

Tento seznam využívají pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pro vytipování pěstounů na přechodnou dobu pro děti, když je třeba umístit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Upozorňujeme, že pěstouni na přechodnou dobu musí do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Pěstouni jsou povinni dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřít do 30 dní od převzetí dítěte do své péče.

Doporučujeme žadatelům o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu, aby si vytipovali doprovázející organizaci dříve než po zařazení do evidence. Dítě Vám může být svěřeno do péče již v okamžiku Vašeho zařazení do evidence, stejně tak se mohou vyskytnout problémy s výplatou dávek od ÚP. V takovémto případě Vám klíčový pracovník doprovázející organizace vzniklou situaci pomůže řešit.

Výběr doprovázející organizace je dobré důkladně zvážit. Seznamte se nejdříve s nabídkou služeb jednotlivých organizací

V této věci se můžete poradit s klíčovou pracovnicí krajského úřadu, navštívit některý z klubů pěstounů, které doprovázející organizace pořádají.

Soubory ke stažení