Průvodce systémem pro pěstounyPěstounská péče na přechodnou dobuOdborné posouzení

Odborné posouzení

3.4.2019 16:28

Zprostředkování náhradní rodinné péče představuje velmi náročný a odborný postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které toto zprostředkování zajišťují. Taková činnost není možná bez účasti celé řady odborníků, kteří na základě získaných podkladů mohou kvalifikovaně posoudit žadatele a vytvořit tak jeden z nejvýznamnějších podkladů pro zprostředkování náhradní rodinné péče.

Odbornému posouzení jsou přítomni pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

V případě, kdy nebudou známy všechny rozhodné skutečnosti pro vydání rozhodnutí (např. dojde v průběhu přípravy ke změně bytových podmínek žadatelů), provedou sociální pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doplňující šetření.

Rozhodnutí o zařazení do evidence může být žadatelům doručeno dvojím způsobem. Lze jej zaslat poštou, právní moci nabývá 15 dní od data doručení písemného vyhotovení, žadatelé se poté musí dostavit na krajský úřad, kde jim bude vyznačena doložka právní moci. Rozhodnutí je možné převzít rovněž osobně na krajském úřadě, právní moci nabývá následujícího dne.

Pěstouni na přechodnou dobu musí rozhodnutí zanést na příslušnou pobočku Úřadu práce a požádat o vyplácení odměny pěstouna, pověřená pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je bezodkladně zaeviduje do Seznamu pěstounů na přechodnou dobu v ČR.

Tento seznam využívají pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pro vytipování pěstounů na přechodnou dobu pro děti, když je třeba umístit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Upozorňujeme, že pěstouni na přechodnou dobu musí do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Pěstouni jsou povinni dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřít do 30 dní od převzetí dítěte do své péče.

Doporučujeme žadatelům o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu, aby si vytipovali doprovázející organizaci dříve než po zařazení do evidence. Dítě Vám může být svěřeno do péče již v okamžiku Vašeho zařazení do evidence, stejně tak se mohou vyskytnout problémy s výplatou dávek od ÚP. V takovémto případě Vám klíčový pracovník doprovázející organizace vzniklou situaci pomůže řešit.

Výběr doprovázející organizace je dobré důkladně zvážit. Seznamte se nejdříve s nabídkou služeb jednotlivých organizací.

Kontakty - Pověřené osoby, organizace

V této věci se můžete poradit s klíčovou pracovnicí krajského úřadu, navštívit některý z klubů pěstounů, které doprovázející organizace pořádají.