Průvodce systémem pro pěstounyZákladní informaceLegislativa

Základní přehled norem v souvislosti s oblastí sociálně-právní ochrany dětí

3.5.2015 15:07

Legislativa týkající se sociálně-právní ochrany dětí, práv dítěte apod.

Vyhledávat v zákonech můžete na Portálu veřejné správy.

Legislativa

 • ČESKO. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Zákon č. 104/1991 Sb., sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • ČESKO. Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • Krajský úřad má zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, ve znění přílohy č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb. Zájemcům jsou v celém rozsahu k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
   
 • Charta práv hospitalizovaného dítěte vznikala na Evropské konferenci Evropské asociace pro děti v nemocnici v roce 1988 v Leidenu a byla doplněna v roce 2004 v Lisabonu. V roce 1993 ji přijala Etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR.