Průvodce systémem pro pěstounyDávkyDávky nemocenského pojištění

Dávkový systém nemocenského pojištění

3.4.2019 16:26

ODMĚNA PĚSTOUNA VE VZTAHU K NEMOCENSKÉMU POJIŠTĚNÍ

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo v němž byla nařízena karanténa.

Po dobu, po kterou pěstoun pobírá v případě pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény odměnu pěstouna, není mu nemocenské z titulu odměny poskytováno (na náhradu mzdy ani na nemocenské poskytované z titulu zaměstnání nemá pobírání odměny pěstouna vliv).

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Dle příslušných právních předpisů má osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nárok i na peněžitou pomoc v mateřství. Za současného splnění dalších zákonem stanovených podmínek náleží peněžitá pomoc po dobu 22 týdnů. Pokud pěstoun současně převezme 2 a více dětí do pěstounské péče, peněžitá pomoc náleží po dobu 31 týdnů, pokud pěstoun po uplynutí 22 týdnů pečuje alespoň o 2 ze svěřených dětí.


Dávkový systém nemocenského pojištění

Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněžitých dávek, a to:

  • Nemocenské
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Ošetřovné
  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení a hradí se ze státního rozpočtu (z příjmů z pojistného).

Více informací o těchto dávkách lze nalézt na www.mpsv.cz nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz