Průvodce systémem pro pěstounyDávkyDávky důchodového pojištění

Dávky důchodového pojištění

7.5.2015 12:38

ODMĚNA PĚSTOUNA A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Nárok na dávky důchodového pojištění (vdovské a vdovecké důchody, sirotčí důchody, invalidní důchody a starobní důchod) mají jak osoby pečující o dítě, tak osoby v evidenci, je-li jim vyplácena odměna pěstouna.

Více o dávkách důchodového pojištění na www.cssz.cz

Pokud jde o souběh pobírání odměny pěstouna se starobním důchodem, právní úprava tento postup nevylučuje. Souběh ale není možný v případě předčasného důchodu, zde je nutná volba, zda pobírat odměnu pěstouna či předčasný starobní důchod.

Jak bylo zmíněno již výše, jelikož je odměna pěstouna považována za příjem ze závislé činnosti, je zároveň vyměřovacím základem, z něhož je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje i pojistné na důchodové pojištění. Výše pojistného na důchodové pojištění činí 6,5 % z odměny pěstouna.

Dne 1. ledna 2014 vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ruší velké množství dosud účinných předpisů a reaguje na potřeby změn v soukromém právu.

Nový občanský zákoník a jeho doprovodné novely ve vztahu k zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k části upravující dávky pěstounské péče, nepřináší žádné významné odchylky od současného právního stavu, současná koncepce zůstává zachována