Průvodce systémem pro pěstounyDávkyDávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče

3.4.2019 16:29

Dávky pěstounské péče

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • Odměna pěstouna
 • Příspěvek při převzetí dítěte (jen u osob pečujících)
 • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (jen u osob pečujících)
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče (25 000 Kč)

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (§ 47f)

 • 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let
Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I (lehká) Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká) Dítě ve stupni závislosti III (těžká) Dítě ve stupni závislosti IV (úplná)
Do 6 let 5 115 6 105 6 490 7 040
6 – 12 let 6 215 7 480 7 975 8 635
12 – 18 let 7 095 8 580 9 130 9 570
18 – 26 let 7 425 8 910 9 460 9 900

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (§ 47f)

Výše dávky přestává záviset na životním minimu a je definována pevnými částkami. Rozhodné hranice věku už nejsou 6 let a 15 let, ale jsou stanoveny nové hranice 6 let, 12 let a 18 let. Nezaopatřenost se stává nutnou podmínkou nároku na dávku – nezletilé dítě, které není nezaopatřené, ztrácí od ledna 2013 nárok.

Změny v odměnách pěstounů (§ 47i a násl.)

Sjednocení odměn (dosud „klasická“ odměna dle zák. č. 117/1995 Sb., odměna ve zvláštních případech, odměna pěstounů v zařízeních)

 • odměna je posuzována jako příjem ze závislé činnosti pro účely daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na úrazové pojištění a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
 • osobě pečující nebo osobě v evidenci je vyplacena čistá výše odměny po provedení srážek zálohy daně z příjmů fyzických osob, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
 • v případě, že jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich
 • bez ohledu na druh odměny si mohou pěstouni přivydělávat

Výše odměn pěstouna (§ 47j)

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc

 1. 12 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě
 2. 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti
 3. 30 000 Kč
  1. je-li pečováno alespoň o 3 děti
  2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV
 4. 20 000 Kč jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě

Odměna pěstouna u prarodičů a praprarodičů dítěte (§ 47j odst. 3)

V případě péče o 3 a více dětí nebo alespoň 1 dítě ve stupni závislosti II., III. nebo IV. - odměna náleží pěstounům-prarodičům vždy. V ostatních případech odměna náleží pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD dítěte). Nárok na ostatní dávky pěstounské péče mají pěstouni-prarodiče vždy.

Odměna v případě manželů

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z nich, a to tomu, jehož si určí.

Pokud je manželka i manžel osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží nově odměna pěstouna pouze jednomu z nich, byť by každý z manželů měl děti svěřeny do své výlučné péče. Stejně se postupuje, je-li jeden z manželů osobou v evidenci a druhý osobou pečující. Při stanovení výše odměny budou zohledněny všechny děti, o které je v manželství pečováno. Který z manželů bude příjemcem odměny pěstouna, určí manželé dohodou; v případě neshody manželů rozhodne o příjemci příslušná pobočka Úřadu práce ČR.

Výjimka ve formě výplaty odměny pěstouna pro každého z manželů zvlášť se uplatní na základě rozhodnutí příslušné pobočky Úřadu práce za situace, kdy spolu manželé nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí.

Stejná pravidla z hlediska odměny pěstouna platí v případě poručenství dvou odlišných osob, nikoliv manželů.

Charakteristika odměny z daňového hlediska

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Výše odměny pěstouna je zákonem stanovena „v hrubém“. Před výplatou odměny se proto z této částky provedou odvody na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění a pěstouni obdrží odměnu již „v čistém“, tj. po provedení srážek.

Pokud má pěstoun další souběžné příjmy, které podléhají dani z příjmů, podává daňové přiznání sám. Úřad práce vydá pro účely podání daňového přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech. Pokud pěstoun nemá jiný zdaňovaný příjem, může podepsat na krajské pobočce Úřadu práce prohlášení k dani a o podání daňového přiznání za příslušný rok může požádat Úřad práce.

Ostatní dávky pěstounské péče

 • Příspěvek při převzetí dítěte – nárok na tento příspěvek nevzniká v případě, že jsou děti svěřeny osobě v evidenci do pěstounské péče na přechodnou dobu.
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla - podmínkou nároku na příspěvek již není péče o 4 děti, ale alespoň o 3 děti. Může se přitom jednat i o děti svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu, pokud alespoň jedno z dětí je svěřeno do jiné formy NRP („běžná“ pěstounská péče, předpěstounská péče, osobní péče poručníka). Souhrn příspěvků na zakoupení MV poskytnutých za posledních 10 let se již nezohledňuje, začínají se počítat pouze příspěvky poskytnuté od 1. 1. 2013.
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče – Podmínkou nároku na tento příspěvek jsou - dosažení zletilosti dítěte, - zánik nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Příspěvek náleží vždy pouze jednou, i když u zletilého dítěte může dojít k obnovení jeho nezaopatřenosti. Výše této jednorázové dávky činí 25 000 Kč

Pěstouni na přechodnou dobu mají nárok na tyto dávky (PO PRAVOMOCNÉM ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU):

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • Odměna pěstouna

Dále mohou pěstouni na přechodnou dobu žádat o tyto dávky (PO VYDÁNÍ USNESENÍ O PŘEDBĚŽNÉM OPATŘENÍ):

 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Rodičovský příspěvek
 • Přídavky na dítě

Podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), pokud jsou splněny další zákonem dané podmínky (zejména doba účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM, u osob samostatně výdělečně činných pak alespoň 180 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných v posledním roce před nástupem na PPM a dítě je mladší 7 let). PPM v takovém případě náleží po dobu 22 týdnů.

 

Pokud pěstoun současně převezme dvě a více dětí do pěstounské péče, náleží PPM po dobu 31 týdnů, pokud pěstoun po uplynutí 22 týdnů pečuje alespoň o dvě ze svěřených dětí.

I zde je třeba uplatňovat ust. § 16 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého PPM nenáleží, je-li zároveň pobírán započitatelný příjem, ze kterého je pojistné odváděno. Osobě, která převzala do péče nahrazující péči rodičů dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, náleží též jako doposud za podmínek daných zákonem o SSP rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek náleží tomu, kdo o dítě pečoval poslední den v měsíci.

Vznik nároku

Dávky pěstounské péče náleží nejdříve ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Za osobu, která má zájem stát se pěstounem, se považuje, pro účely dávek pěstounské péče také osoba, které bylo do péče svěřeno dítě předběžným opatřením soudu, pokud zároveň tato osoba podá k soudu žádost o svěření tohoto dítěte do pěstounské péče. Dávky pěstounské péče náleží nejdříve za měsíc, ve kterém byl návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoby, která má dítě v péči na základě předběžného opatření soudu, podán. Nárok na dávky pěstounské péče náleží - pokud nejde o případ uvedený výše - od právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníka dítěti. Pečuje-li osobně o dítě osoba, o jejímž ustanovení poručníkem tomuto dítěti probíhá soudní řízení, dávky pěstounské péče náleží ode dne zahájení řízení o ustanovení poručníkem. Nárok na odměnu pěstouna náleží osobě v evidenci ode dne právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení této osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Zánik nároku

Obecně je možné shrnout, že nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 1 roku (dosud tomu tak bylo u jednorázových dávek pěstounské péče, u opakujících se dávek, tedy odměny pěstouna a příspěvku na úhradu potřeb dítě, nárok na výplatu dávky zanikal uplynutím 3 měsíců). Příjemce dávky pěstounské péče a žadatel o dávku je povinen ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu. Osoba pečující/v evidenci je tedy povinna ohlásit zejména změnu trvalého pobytu či bydliště, změnu jména nebo příjmení, přijetí dalšího dítěte do péče nebo naopak ukončení pěstounské péče, resp. svěření dítěte do péče jiné osoby, dočasnou pracovní neschopnost atd. Při nesplnění ohlašovací povinnosti může být vyčíslen přeplatek na dávce pěstounské péče.

O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise (k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách MPSV http://portal. mpsv.cz/forms/). Na tiskopisu je uveden seznam dokumentů, které je k žádosti nutno připojit. Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce ČR se řídí místem trvalého pobytu osoby pečující/v evidenci.

Pokud o příspěvek na úhradu potřeb dítěte a o příspěvek při ukončení pěstounské péče žádá osoba, která byla do zletilosti v pěstounské péči osoby pečující/v evidenci, řídí se místní příslušností místem trvalého pobytu této osoby.

Dokumenty potřebné k žádosti o dávky pěstounské péče:

 • skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši potřebné, usnesení o předběžném opatření

 • rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popřípadě rozhodnutí soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje,

 • doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo o nárok na odměnu pěstouna,

 • doklad prokazující výši důchodu v případě dětí, které požívají důchod z důchodového pojištění, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

 • doklad o výši nákladů na zakoupení motorového vozidla nebo nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla, jde-li o nárok na příspěvek při zakoupení motorového vozidla,

 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Čerpáním rodičovské dovolené pěstouny na PD v nejkratší časové variantě má za následek to, že navazující rodina ( klasičtí pěstouni, osvojitelé) už poté nemají možnost být s dítětem delší čas doma, jsou nuceni buď čerpat neplacené volno (finanční dopad na rodinu) a nebo umístit dítě do jeslí, MŠ a nastoupit do zaměstnání. Příklad: Pokud pěstoun na přechodnou dobu bude čerpat rodičovskou dovolenou ve dvouleté variantě, pak při předání dítěte po roce do nové náhradní rodiny už má náhradní rodič pouze rok na to, aby mohl být s dítětem doma a pečovat o něj v rámci rodičovské dovolené.