Průvodce systémem pro pěstounyAdresář PPPDAdresář dle fází

Adresář dle fází v procesu pěstounské péče

3.5.2015 18:02

Adresář dle fází je „mapa pomoci“ v procesu pěstounské péče na přechodnou dobu. Jsou zde uvedeny základní subjekty a instituce, na které se můžete obracet.

I. Fáze „rozhodovací“ PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM KROKEM

 • vnitřní rozhodnutí stát se pěstounem na přechodnou dobu
 • sběr informací o pěstounství (např. OSPOD, MPSV, zkušenosti osob, které už pěstouny jsou, atd.)
 • zhodnocení svých možností (finanční, materiální stránka, zdravotní stránka, rodinné zázemí, atd.)

II. Fáze NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

 • žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování PPPD se podává ORP podle místa trvalého pobytu žadatele, a to příslušnému odboru, který má v gesci oblast SPOD a NRP
 • žádost o zprostředkování může podat pouze občan ČR nebo cizinec, který je hlášen k pobytu na území ČR alespoň 365 dnů (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění),
 • součástí spisové dokumentace je také písemný záznam ze sociálního šetření, které provádí sociální pracovnice ORP v domácnosti žadatele; žádost a kopie spisové dokumentace je postoupena příslušnému KÚ

III. Fáze „zařazovací“ OTEVŘENÍ, KOMPLEXNÍHO ŠETŘENÍ

 • KHK vede pro účely zajištění PPPD evidenci osob, které mohou PPPD vykonávat, zařazuje žadatele do evidence osob
 • děti jsou do PPPD umisťovány na základě předběžného opatření soudu dočasně, než je situace v jeho biologické rodině vyřešena, nebo je možné dítěti zprostředkovat NRP ve formě pěstounské péče, osvojení ...
 • od pěstounů se očekává schopnost spolupracovat s rodiči dítěte, v případě potřeby i s osvojitelskou či pěstounskou rodinou
 • každý pěstoun musí být již v průběhu podání žádosti, přípravy a psychologickém posouzení seznámen s tím, že PPPD obnáší přijímat děti věku 0-18 let různého pohlaví a etnika

IV. Fáze „osoba v evidenci“ EVIDENCE, DOJEDNÁNÍ

 • sociální pracovník KHK zařadí žadatele do evidence osob a v den nabytí právní moci rozhodnutí se tato osoba zavede do Seznamu pěstounů na přechodnou dobu
 • osoba v evidenci má práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění; dle tohoto předpisu musí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení osoby do evidence osob
 • s pravomocným rozhodnutím si mohou osoby v evidenci zažádat o dávky na místně příslušném úřadu práce
 • od vydání rozhodnutí jsou osoby v evidenci v pohotovosti - připraveni přijmout dítě

V. Fáze „přijímání dítěte do péče“ PRŮBĚH

 • PPPD vzniká rozhodnutím soudu předběžným opatřením dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení soudních, v platném znění; návrh soudu podává příslušný OSPOD
 • pěstounům je doručeno usnesení soudu o předběžném opatření (platnost 24 hodin), aby si pro dítě mohli zajet a převzít
 • fyzické převzetí dítěte je realizováno zpravidla za přítomnosti OSPOD ORP, pověřené osoby, (ve zvláštních případech ZDVOP, zástupce zdravotnického zařízení, zástupce justice)
 • být na převzetí dítěte připraveni - mít pro dítě oblečení, jídlo a pití na cestu, autosedačku apod. - vždy dle věku dítěte

VI. Fáze „péče o dítě“ PODPORA A MONITORING

 • po převzetí dítěte z porodnice musí pěstouni do 48 hodin navštívit pediatra, který ho bude mít v péči a nadále s dítětem navštěvovat všechny potřebné lékařské prohlídky a zajistit potřebná vyšetření pro NRP
 • pěstouni se podílejí ve spolupráci s OSPOD na naplňování individuálního plánu dítěte
 • po převzetí dítěte do péče je důležité přejít na režim (individuálně vzhledem k věku dítěte), jaký měl a postupně ho upravovat; u starších dětí v PPPD je potřeba uvažovat o návaznosti na MŠ, ZŠ, kamarády
 • dítěti by měla být zachována historie - pěstouni na to musí dbát, doporučujeme vytvořit dítěti Deník dítěte a Knihu života

VII. Fáze – „předání dítěte“ UKONČENÍ

 • při předávání by vás měla doprovázet organizace, se kterou máte uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, společně jako tým byste měli naplánovat proces přechodu - naslouchat potřebám dítěte
 • do 8 dnů od předání dítěte (pravomocného rozhodnutí) musí pěstouni úřadu práce nahlásit, že již nemají dítě v péči
 • po předání dítěte následuje regenerace rodiny - doba na odžití bývá nejčastěji 14 dnů, neměla by být delší než 1 měsíc